Impressum

Fol.mkështë një webfaqe e lajmeve që kanë interes të përgjithshëm me përqëndrim në politikën vendore dhe më gjerë. Webfaqja Fol.mk është krijuar me qëllimin që të bëhet mediumi më i besueshëm, tërheqës dhe i shpejtë në transmetimin e lajmit. Me një paraqitje ndryshe dhe një përmbajtje të pavarur, mediumi synon profesionalizëm dhe cilësi që shkon përtej tregut vendor dhe rajonal. Fol.mk botohet nga Fol media. dhe ka zyrën qendrore në Tetovë:

Kryeredaktor:

Gazetarë R R.B, H.M B.P, L.A

Marketing: F.M

Foto/video: Idriz Idrizi

Adresa: Rr. E Ilindenit blok 77 D4

Tel: +389 44 330 777

e-mail: info@fol.mk

Marketing: marketing@fol.mk