Obliguesit tatimor përfshirë këtu fizik e juridik sipas kalendarit vjetor përfshirë dhe muajin dhjetor që kanë realizuar të ardhura më shumë se 1 milion denarë nga veprimtaria e tyre duhet që të paraqesin vërtetimin e TVSH-së deri më 15 janar të këtij viti.

Në të njejtin afat mund të dorëzojnë dhe paraqitjen për qëllim të tatimit në vlerë të shtuar. Vërtetimi DDV1 mund të meret edhe online këtu

www.ujp.gov.mk/mk/obrasci/opis/189

Ndërsa mund të dorëzonet edhe në postë apo në drejtorinë rajonale të DAP ose përmes online aplikacionit

etax.ujp.gov.mk

Për më shumë informacione lidhur me obligimet e regjistrimit, paraqitjes se pagesës së TVSH mund të lexohet broshura e re lidhur me tatimin në vlerë të shtuar, këtu:

http://www.ujp.gov.mk/mk/publikacii/pogledni/8