Gjithnjë  gëzohem kur gjej diçka të re, sidomos për historinë, jetën dhe veprën e Gjergj Kastriotit.

Ky libër që gjeta sot mbi kthimin dhe triumfet e Gjergj Kastriotit në mbretërinë e tij dhe atdheun e tij, është vlere e shtuar në bibliografinë Kastriotiane.

Libri është shkruar në gjuhën latine, botuar në Grac në vitin 1718 nga profesor Michaelem Talheimb, dhe është ndërtuar për shfaqje skenike.

Këtu po e paraqes për herë të parë.