Komisioni shtetërorë zgjedhorë ka prezantuar planin financiarë të partive politike që kanë shpenzuar për vetëm 10 ditë fushatë parazgjedhore.

Në këtë plan finanicarë shihen të gjithatë ardhurat e partive politike dhe të hyrat përfshirë këtu edhe donacione nga persona fizik dhe juridik, ndërkohë që nga ajo që shihet mund të konstatohet se ekziston harxhim i shumave maramendëse për këtë fushatë të 11 dhjetorit.

Planin financiarë të partive politike mund të ndiqni këtu:

www.sec.mk/finansiski-izveshtaj-za-prihodi-i-rashodi-na-politichkite-partii/