Për shkak të mbajtjes së manifestimit “Maratona e Shkupit” sot nga ora 7 deri në 14 do të ketë ndryshim të regjimit të trafikut të linjave të autobusëve të Ndërmarrjes publike të transportit (NPT).
Ndryshimet, siç njofton NPT, i përkasin si vijon:
1. Linja me trase të ndryshuara:
– Linja nr. 3: Nga salla sportive MZT deri në Jugodrvo përmes rrugës së saj vazhdon përgjatë rrugëve. Ciril dhe Metodi (Ramstore) – Qendra klinike – Panorama. Në drejtim të kundërt: Panorama – rr. Jordan Mijalkov, nënkalimi, bul.Koço Racin (Jugodrvo) – Qendra transpotuese – rr.Vladimir Komarov – rr.Vasko Karangeleski – Salla e sportit MZT.
– Line nr. 3B: Nga tregu Kvantashku deri në Jugodrvo përmes rrugës së saj vazhdon përgjatë rrugëve. Ciril dhe Metodi (Ramstore) – Qendra klinike – Panorama. Në drektim të kundërt: Panorama – rr. Jordan Mijalkov, nënkalimi bul.Koço Racin (Jugodrvo) – Qendra transportuese rr.Vladimir Komarov -rr.Vasko Karangeleski – bul.ASNOM – Tregu Kvantashki.
– Line nr. 4 dhe 4A, Krome dhe Taftalixhe për në Katedralen në Bul. Partizanski Odredi, ura Goce Dellçev, Bul. Goce Dellçev, bul Kërste Misirkov, bul. Koço Racin nënkalimi rr. Anton Popov, rr. Dimo Haxhi Dimov rr. Boris Trajkovski dhe anasjelltas.
– Linja nr. 5: Nga Deksion – rr. GJ.Petrov bul. Partizanski Odredi Bul. Goce Dellçev bul. Kërste Misirkov, bul. KJ Pitu rr. Vladimir Komarov rr. Vasko Karangelevski, Salla e sportit MZT Bul.ASNOM, Lisiçe e re dhe Lisiçe e vjetër deri te Kompleksi i bankave përmes trasesë së saj, bul. Kërste Misirkov, bul, Goce Dellçev, bul. Partizanski odredi rr. Gj. Petrov dhe Deksion
– Line nr. 7: nga karposh 3 deri te Katedralja përmes trasesë normale, Bull. Goce Dellçev bul. Kërste Misirkov, bul. KJ Pitu rr. Vladimir Komarov rr, Kosta Novakoviç, bul. Brigada e 3-të Maqedonisë dhe vazhdon në rrugën e saj, por në drejtim të kundërt përmes bul. Brigada e 3-të e Maqedonisë, rr. Kosta Novakoviç, rr. Vladimir Komarov, Bul.Jane Sandanski, bul. KJ Pitu, bul, Kërste Misirkov, bul. Goce Dellçev, bul. Partizanski Odredi deri në Karposh 3.
– Linja nr. 8: Vllae – bul. Partizanski odredi, ura Goce Dellçev, bul. Goce Delçev – Bit pazar dhe vazhdon përgjatë rrugës së saj, si dhe në drejtim të kundërt përgjatë trasesë së njëjtë të ndryshuar.
– Linja nr. 9: Qendra klnike rr. Jordan Mijalkov nënkalimi, bul.Koço Racin (Jugodrvo) dhe vazhdon në rrugën e saj, ndërsa në drejtim të kundërt në rrugë të rregullt.
– Linja nr. 15 dhe 15A: Nga Karposh 4 deri te Katedralja përgjatë trasssë së linjës 15, Ura Goce Dellçev, bul. Goce Dellçev, Bul. Kërste Misirkov, bul. KJ Pitu rr. Vladimir Komarov, rr Vasko Karangelevski, Salla e sportit MZT, Bul. ASNOM, Lisiçe e re, ndërsa anasjelltas nga Lisiçja  ere deri te Kompleksi i bankave përmes rrugës së saj, Bul. Kërste Misirkov, Goce Dellçev bul. Partizanski Odredi, deri në Karposh 4.
– Linja nr. 16: Zhelezarë – B.Pazar- Jugodrvo dhe vazhdon në rrugën e saj, dhe në drejtim të kundërt përgjatë trasesë së njëjtë të ndryshuar.
– Linja nr. 21: Qendra transportuese bul, KJ Pitu, bul. Kërste Misirkov, bul. G.Delçev, bul.Partizanski Odredi dhe vazhdon në rrugën e saj, dhe në në drejtim të kundërt përgjatë trasesë së njëjtë të ndryshuar.
– Linja nr. 22: Qendra transportuese bul. KJ Pitu, bul. Kërste Misirkov, bul. G.Delçev, bul.Partizanski Odredi dhe vazhdon në rrugën e saj, dhe në në drejtim të kundërt përgjatë trasesë së njëjtë të ndryshuar.
– Linja nr. 22A: Nuk do të qarkullojë;
– Linja nr. 23: Dom na peçat, rr. Jordan Mijallkov, nënkalimi, bul. Koço Racin (Jugodrvo) Bul. KJ Pitu rr, Vladimir Komarov – rr. Vasko Karangeleski – Salla sportive  MZT, Bul. ASNOM dhe vazhdon rrugën e saj, ndërsa në drejtim të kundërt deri në Jugodrvo shkon përmes rrugës së saj, Bul. Koço Racin, rr. Cirili dhe Metodi (Ramstor), Dom na peçat.
– Linja nr. 24: Stacion fillestar Karposh 3 (duke filluar nga 7 e 59) deri te Katedralja përgjatë trasesë së linjdës së nr. 7, pastaj ura Goce Dellçev , bul. Goce Delçev, bul. Kërste Misirkov, bul. Koço Racin dhe vazhdon për trasenë e saj. Në drejtimin e kundërt përgjatë të njëjtës rrugë deri në Karposh 3. (duke filluar në 7 dhe 59).
– Linja nr. 25 (Kryqi Millenium): Qendra transportuese, Jugodrvo, rr. Cirili dhe Metodi (Ramstor), bul. Nëna Tereza vazhdon përmes rrugës së saj, ndërsa në drejtim të kundërt përmes rrugës. Jordan Mijalkov, Nënkalimi bul. Koço Racin (Jugodrvo) deri te Qendra e Transportit.
– Linja nr. 27: Dom na peçat, rr. Jordan Mijallkov, nënkalimi, bul. Koço Racin (Jugodrvo) bul. KJ Pitu rr, Vladimir Komarov – rr. Kosta Novakoviç, bul. Brigada e 3-të e Maqedonisë dhe vazhdon në rrugën e saj, ndërsa në drejtim të kundërt përmes bul. Brigada e 3-të e Maqedonisë, bul. Serbija, bul Jane Sandanski, bul. KJ Pitu, bul. Koço Racin dhe rr. Cirili dhe Metodi (Ramstor), Dom na peçat.
– Linja nr. 28: Qendra trasnportuese, bul. KJ Pitu Blvd. bul Kërste Misirkov, bul. G.Delçev, bul. Partizanski Odredi, bul 8 Shtatori, rr. Kozle dhe të vazhdon në rrugën e saj, ndërsa në drejtim të kundërt përgjatë të njëjtës rrugë ndryshuar.
– Linja nr. 50: Qendra klinike, rr. Jordan Mijalkov, nënkalimii, bul. Koço Racin (Jugodrvo), Bit Pazar dhe vazhdohen në rrugën e saj, dhe në drejtim të kundërt, nga Bit Pazari vazhdohet në bul. Koço Racin, rr. Cirili e Metodi (Ramstor) dhe Qendra klinike
-Linja nr. 57: Kozle, rr Jordan Mijalkov, nënkalimi, bul. Koço Racin (Jugodrvo), Bit Pazari dhe vazhdon në rrugën e saj, por në drejtim të kundërt, nga Bit Pazari përmes bul. Koço Racin, rr. Cirili e Metodi (Ramstor) dhe Kozle.
– Linja nr. 59: Nga Karposhi 3 deri te Katedralja në rrugën e saj, bul. G.Delçev, Bit Pazar, Butel – deri në K.Bara. Në drejtim të kundërt përgjatë të njëjtën rrugë të ndryshuar.
– Linja nr. 59A: K.Vodë, bul. Koço Racin, Bit Pazar, dhe vazhdohn në rrugën e saj. Në drejtim të kundërt përgjatë të njëjtën rrugë të ndryshuar.
– Linja nr. 59B: – Nga Lisiçe e Re deri te Kompleksi i bankave përmes rrugës së saj, Bul. Krste Misirkov dhe vazhdon në rrugën e saj, ndërsa në drejtim të kundërt Bit Pazari Pallati i gjykatave, Kompleksi i bankave, Qendra transportuese, rr. Vladimir Komarov, rr.Vasko Karangeleski, bul. ASNOM dhe Lisiçe e re.
– Linjat 31, 41, 51, 67 dhe 70: Qendra transportuese, bul. Koço Racin nënkalimi, rr. Anton Popov rr. Dimo Haxhi Dimov, rr. Boris Trajkovski dhe vazhdohet në rrugën e saj. Në drejtim të kundërt përgjatë të njëjtës rrugë ndryshuar.
– Linjat 58, 58a, 58b: Qendra transportuese, bul. Koço Racin nënkalimi, rr. Anton Popov rr. Dimo Haxhi Dimov, dhe vazhdohet në rrugën e saj. Në drejtim të kundërt përgjatë të njëjtës rrugë ndryshuar.
Linja turistike “Sity tour” që fillon nga Porta Maqedonia nuk do të qarkullojë.
Të gjitha linjat që përdorin urën Goce Dellçev si pjesë e rrugës në lëvizjes gjatë periudhës nga ora 8:15 deri në 9:15 për shkak të mbylljes të së njëjtës, duhet të përdorin rrugë alternative. Nga drejtimi i Bit Pazarit dhe Qendrës Transportuese duhet të vazhdojnë përmes bul. Koço Racin (Jugodrvo) rr. Ciril dhe Metodi (Ramstor), rr. Vasil Gjorgov rr. Kozle, bul. 8 Shtatoru dhebul. Partizanski Odredi. Në drejtim të kundërt nga bul. Partizanski Odredi, bul. 8 Shtatori. rr. Kozle, rr. Vasil Gjorgov përmes rr. Jordan Mijalkov, nënkalimi  bul. Koço Racin dhe të vazhdojnë në rrugën e saj. Automjetet në këto linja nuk duhet të jetë dykatëshe për shkak të lartësisë së vogël në nënkalimin drejt Kisella Vodës.
2. Linja me trase të pandryshuar:
a) Linjat urbane (2, 2A, 12, 19) (përveç në periudhën nga ora 8.15 deri 9.15), 20, 45 dhe 65B
b) Linja ndërurbane  (11, 11, 18, 56, 60) (përveç në periudhën nga ora 8.15 deri në 9:15), 47, 47a, 52, 53, 55, 61, 63, 63a, 65, 66, 68, 69, 71 dhe 81
Të dy auto-bazat në periudhën prej 5 deri në ora 14 orë nuk duhet të përfshijnë autobusë dykatësh për shkak të lartësisë së vogël të nënkalimit drejt Kisella Vodës 3; 3B; 4, 9; 25, 27, 41, 50; 57; 51; 67.
Nga NPT informojnë pjesëmarrësit e maratonës së Shkupit të cilët kanë dhe veshin bluza mund të vozitën falas në autobusët e NPT Shkup në ditën e maratonës.