Abdulla Mehmeti 
 
Me krijimin e Republikës  Maqedonisë  vitin 1944, sidomos pas 
pavarësimit si shtet i mëvetësishëm në vitin 1991, e deri  sot, e tërë strategjia 
e aparatit shtetëror  saj ka qenë e orientuar  pengimin e zhvillimit normal  
popullit shqiptar, si përbërës kryesor i këtij shteti, e sidomos  mosnjohjen e 
statusit juridik-kushtetues e politik, i cili sipas  drejtës ndërkombëtare u takon 
popujve  përbëjnë shumicë  konsiderueshme  një shtet me përbërje  
përzier  popullsisë.  
E drejta e natyrshme e popullit shqiptar për  qenë element konstituiv 
(shtetformues)  këtë shtet, para  gjithash mbështetet, sipas  drejtës etnike 
dhe historike,  autoktoninë, numrin e popullsisë dhe vazhdimësinë e 
përpjekjeve për krijimin e këtij shteti, si dhe  fakte  tjera  
pakontestueshme.   

Marrëveshja e Bukureshtit e mbylli çështjen maqedonase  Ballkan 
              
Me Marrëveshjen e Bukureshtit,  njohur si marrëveshje e paqes mes 
palëve ndërluftuese  Luftën e Dytë Ballkanike,  nënshkruar  10 gusht 
1913, mes Serbisë, Malit  Zi, Rumanisë dhe Greqisë,  njërën anë, dhe 
Bullgarisë  anën tjetër, territori gjeografik i njohur me emrin Maqedoni u nda 
 atë mënyrë , pjesën   madhe  tij, përkatësisht pjesën e ashtuquajtur 
Maqedonia e Egjeut, me sipërfaqe prej 34.356 km2 e morri Greqia, pjesën e 
Maqedonisë  Vardarit, me sipërfaqe prej 25.342 km2, e morri Serbia, ndërsa 
Bullgarisë.  
Duke pasur parasysh se pjesa  e madhe e territorit  njohur 
historikisht me emrin Maqedoni, përkatësisht, pjesa e quajtur Maqedonia e 
Egjeut, aktualisht është pjesë e territorit shtetëror  Republikës  Greqisë, 
prandaj, ky shtet e ka ngritur kontestin mes dy shteteve fqinje për legjitimitetin e 
përdorimit  emrit Maqedoni, i cili nuk ka gjetur ende zgjidhje, edhe përkundër 
ndërmjetësimit ndërkombëtar  nivel  Kombeve  Bashkuara,  nga viti 
1993 e deri  sot.  
 Republikën e Greqisë, njëri prej 13 rajoneve  saj, sipas ndarjes 
territoriale  vitit 20111, e mban emrin Maqedoni.  
 
Lëvizja kombëtare maqedonase kishte synim krijimin e autonomisë nën 
Perandorinë Osmane kryesisht  Maqedoninë e Egjeut me kryeqytet 
Selanikun .
E tërë lëvizja e ashtuquajtur Rilindje kombëtare maqedonase dhe 
përpjekjet për çlirim dhe bashkim kombëtar  sllavëve  Maqedonisë, goditjen 
vdekjeprurëse e  ka marrë pikërisht me ndarjen e Maqedonisë  Konferencën e 
Bukureshtit, sepse pjesa  vitale e këtij etniteti  formim e sipër u ngulfat 
bashkë me pjesën   madhe  saj, Maqedoninë e Egjeut, duke marrë parasysh 
se, e gjithë kjo lëvizje autonominë e vet nën Perandori Osmane e shihte 
kryesisht  këtë territor, duke pretenduar Selanikun si kryeqytet, ku edhe u 
themelua organizata  e fuqishme nacionale e kësaj lëvizje, Organizata e 
Brendshme Revolucionare Maqedonase,  vitin 1893.  
Nga udhëheqësit e lëvizjes nacionale maqedonase nuk është pretenduar 
asnjëherë krijimi i shtetit  tyre  ardhshëm  territorin ku  vonë u krijua 
Republika e Maqedonisë,  cilën e realizoi lëvizja komuniste e sllavëve  
Ballkan, me përkrahjen e Internacionales komuniste, Kominternës.          
 
Pjesën  e madhe  territorit ku u krijua Maqedonia si shtet e përbëjnë 
trojet etnike shqiptare 
 
Republika e sotme e Maqedonisë ka një sipërfaqe prej 25.713 km2, që 
domethënë se, ky territor për nga sipërfaqja nuk ka ndryshuar nga sipërfaqja e 
pjesës  ndarë,  quajtur Maqedonia e Vardarit, nga Marrëveshja e Bukureshtit 
e deri  sot.  
 pjesën e njohur si Maqedonia e Vardarit, republika me emrin 
Maqedoni arriti  formohet për herë  parë  kuadër  ish Federatës 
Jugosllave (1944), ndërsa me shkatërrimin e kësaj federate, pas shpalljes  
pavarësisë  këtij vendi  vitin 1991, Republika e Maqedonisë mbeti po me atë 
territor  kishte  parë, i cili nuk përbën  tepër se 1/3 e territorit  
përgjithshëm  Maqedonisë gjeografike.  
Historikisht, territori gjeografik me emrin Maqedoni  asnjë periudhë 
historike, para krijimit  ish Republikës Jugosllave  Maqedonisë,  1944, nuk 
ka përfshirë territore  sipër qytetit  e sotëm  Shtipit,  anën veriore.  
Jo rastësisht, beteja  e madhe mes kryengritësve shqiptarë  
udhëhequr nga Dervish Cara me forcat e Perandorisë Osmane, u zhvillua afër 
Katllanovës, aty ku mbrohej kufiri lindor i shtetit etnik shqiptar,  cilin 
pretendonin ta krijojnë udhëheqësit e kësaj kryengritje, një nga   mëdhatë 
 historinë e popullit shqiptar  bazë  territorit  përfshiu ajo dhe  tokave 
 çliruar me këtë kryengritje, gjatë viteve 1843-1844.  
Manastiri, kryeqyteti i njërit nga katër Vilajetet autonome shqiptare nën 
Perandorinë Osmane, djepi i Alfabetit  njësuar  gjuhës shqipe dhe vatra e 
çetave  para kryengritëse për çlirimin e Shqipërisë dhe pavarësinë e saj; si dhe 
Shkupi, kryeqyteti i dikurshëm i Dardanisë dhe kryeqyteti i Vilajetit   madh 
shqiptar, i cili disa herë u çlirua nga shqiptarët, nuk arriti t’u përballojë trusnive 
 pushtuesve dhe terrorit  fillim të shekullit njëzetë dhe intrigave  fuqive  
mëdha, prandaj, nga qyteti  i madh shqiptar  gadishull mbeti sot e kësaj dite 
vetëm simbol i shenjtë i krenarisë tonë kombëtare, por edhe arenë e betejave  
reja politike   ardhmen.            
Republika e sotme e Maqedonisë u krijua  territoret etnike shqiptare,  
cilat përfshijnë  tepër se gjysmën e territorit  këtij shteti, edhe atë: Fusha e 
Shkupit, ku shtrihet qyteti i Shkupit dhe qyteti i Kumanovës me rrethinat e tyre; 
Fusha e Pellagonisë, me qendër qytetin e Manastirit; Fusha e Pollogut, me qendër 
qytetin e Tetovës; si dhe Fushëgropa e Ohrit, me qendër qytetin e Ohrit. 
Sipas shtrirjes territoriale  Republikës  sotme  Maqedonisë  
pjesën   madhe  trojet etnike shqiptare, numri i banorëve  këtij shteti 
me përkatësi etnike shqiptare nuk ësh  përputhje me sipërfaqen e këtij 
territori, edhe atë, për shkaqe  njohura dhe  panjohura.  
 
Strategjia e zvogëlimit  numrit  shqiptarëve dhe tkurrja e territoreve 
etnike  tyre  
 
Faktorët  ndikuan  zvogëlimin e numrit  popullsisë shqiptare,  
krahasim me popullsinë tjetër joshqiptare  Republikën e Maqedonisë, janë:  
1. Represioni i vazhdueshëm i pushtuesve serbë dhe bullgarë dhe 
shpërngulja e shqiptarëve nga këto territore, sidomos gjatë luftërave ballkanike 
dhe dy luftërave botërore;   
2. Shpërngulja me dhunë e mbi 300 mijë shqiptarëve për  Turqi, 
sidomos  gjysmën e dytë  shekullit XX;   
3. Asimilimi i popullsisë shqiptare  besimit ortodoks dhe katolik;  
4. Sjellja e dhjetëra mijë sllavëve  shpërngulur me dhunë  fund  
Luftës  Dytë Botërore nga terrori i shtetit grek, dhe ,,riatdhesimi i tyre  
Maqedoni, kryesisht  vendbanimet me popullsi shqiptare, gjatë viteve  ’70-ta 
dhe ’80-ta  shekullit  kaluar; 
5. Tkurrja e vazhdueshme e trojeve etnike shqiptare,  pjesën veriore 
dhe perëndimore  Maqedonisë, me strategji afatgjatë, gjatë gjysmës  dytë  
shekullit XX e deri  ditët e sotme, duke e shfrytëzuar me mjeshtëri heshtjen e 
udhëheqësve politikë nga radhët e shqiptarëve  Maqedoni dhe  drejtuesve të 
Republikës  Shqipërisë; 
6. Boshatisja e rajonit  Mariovës, i cili përbën afër 10%  territorit  
përgjithshëm  Maqedonisë, por edhe nga disa rajoneve  tjera  lindje  
vendit, dhe vendosja e këtyre banorëve  qytetet me shumicë  popullsisë 
shqiptare, sidomos  qytetet: Shkup, Manastir, Ohër, Tetovë, Kumanovë etj., me 
qëllim  ndryshimit  strukturës etnike  popullsisë  dëm  shqiptarëve. Ky 
proces është zhvilluar  mënyrë sistematike dhe me strategji  veçantë gjatë 
disa dekadave  fundit, sidomos pas tërmetit  vitit 1963 dhe rindërtimit  
Shkupit me ndihma ndërkombëtare.  
Këtë e dëshmon edhe dendësia e popullsisë sipas rajoneve  këtij shteti, 
ku shihet qartë se  pjesët e boshatisura nga popullsia e zhvendosur  pjesë  
tjera  vendit, ajo është 0,7 banorë/km², siç është rajoni i Mariovës, kurse  
rajonet me shumicë  popullsisë shqiptare kjo dendësi arrin edhe mbi 850 
banorë/km², siç është rajoni i Pollogut.  
Ky diskriminim mes rajoneve nuk ekziston as  shtetet  përfshijnë 
pjesë  shkretëtirës  Saharës, prandaj nuk duhet  tolerohet  shtetet  
pretendojnë ta quajnë veten demokratike, veçanërisht kur këtë e bëjnë me 
motive politike primitive!    
Disa parametra real tregojnë qartë se popullsia shqiptare përbën afër 40 
%  numrit  përgjithshëm  popullsisë  Republikën e Maqedonisë. Mbase 
kjo edhe duhet  jetë arsyeja kryesore pse nuk bëhet regjistrimi i popullsisë  
këtë shtet. Regjistrimi i fundit është realizuar  vitin 2002, i cili ka krijuar 
dyshime  mëdha  rregullsinë e realizimit  këtij operacioni statistikor, 
sidomos  lidhje me numrin e popullsisë shqiptare.  
Duke marrë parasysh këto fakte, Republika e Maqedonisë nuk mund  
mbijetojë  asnjë rrethanë si shtet nacional vetëm i popullit maqedonas, por ai 
duhet  jetë shtet nacional edhe i popullit shqiptar, i cili është autokton  këtë 
territor, ka vazhdimësi  traditën e formimit  këtij shteti, përbën shumicë  
konsiderueshme dhe luan rol  rëndësishëm  stabilitetin e vendit dhe ruajtjen 
e paqes dhe sigurisë  rajon.      
 
(29.XII.2016)