Dega e Lëvizjes për Reforma në Kërçove në bashkëpunim me të gjithë nëndegët themeloi Këshillin Nismëtar të Forumit të Rinisë pranë Lëvizjes për Reforma në Kercovë. Përfaqvsuesit nismëtarë unanimisht zgjodhën që  deri në Kuvendin e Rinisë me këtë Këshill do të udheheqi
Arben Kasa,kryetar, student i drejtësisë
Abidin Rexhepi, nënkryetar, jurist i diplomuar
Leutrime Sejdini, sekretare, juriste e diplomuar
Ndërsa për delegate në Këshillin Nismëtar qendrore unanimisht u zgjodhen
Arben Kasa, student i drejtësisë
Nefruz Abazi, student i ekonomisë
Sefer Ramadani, jurist i diplomuar
Dega me të gjitha strukturat e saja do të jetë në shërbim të Këshillit Nismëtar tv Rinisë deri në mbajtjen e Kuvendit konform të gjitha parimeve demokratike dhe konform statutit dhe rregullores së punës së kësaj lëvizje politike. Ju dëshirojmë punë të mbarë dhe suksese!

Dega e Levizjes per Reforma ne Kercove ne bashkepunim me te gjithe nendeget themeloi Keshillin Nismetare te Forumit te Rinise pran Levizjes per Reforma ne Kercove. Perfaqesuesit nismetare unanimisht zgjodhen qe me deri ne Kuvendin e Rinise me kete Keshill do te udheheqi
Arben Kasa,kryetar, student i drejtesise
Abidin Rexhepi, nenkryetar, jurist i diplomuar
Leutrime Sejdini, sekretare, juriste e diplomuar
Ndersa per delegate ne Keshillin Nismetar qendrore unanimisht u zgjodhen
Arben Kasa, student i drejtesise
Nefruz Abazi, student i ekonomise
Sefer Ramadani, jurist i diplomuar
Dega me te gjitha strukturat e saja do te jete ne sherbim te Keshillit Nismetar te Rinise deri ne mbajtjen e Kuvendit konform te gjitha parimeve demokratike dhe konform statutit dhe rregullores se punes se kesaje levizje politike. Ju deshirojme pune te mbare dhe suksese!