Krijimi i ,FRONTIT PËR, apriori legjitimon krijimin e ,FRONTIT KUNDËR, dhe krejt në emër të mendimit ndryshe e të demokracisë. Por ky lloj i profilizimit mund të shkaktoj PËRPLASJE serioze në shoqëri.

Prandaj,gjykoj se dialogimi i vazhdueshëm mund të arijë më mirë mos më shumë pjesësisht në pajtueshmëritë e duhura për të ardhmen e vendit sesa ,FRONTALIZIMI,në tabore.
Sepse të bindësh do të thotë të bindesh !
(q.a)