Sikur vitet tjera edhe në këtë vit gjat testimit ekstern nuk kanë të ndalur skandalet gjatë formulimit të të pyetjeve  për nxënësit shqipëtar .

Siç mund ta shihni edhe në fotografi vetëm  në një pyetje ka një numër të madh gabimesh . Kjo pyetje është parashtruar kështu : 

MirQe ka dashtë ta matë banGën e vet shkollore duke e shfrytëzuar lapsin e vet i cili ka qenë i gjatë 1cm 5mm. Pas matjes Mirqe ka vërejte se banGa e vet shkollore ka qenë e gjatë 11 lapsa . Sa është e gjatë banga shkollore e tij e Dhprehur nëMetra , centimetra dhe milimetra ?

Kjo është pra ghuha e shqipe e ministrave shqipëtar ku Mirçes i thuhet Mirqe , ku  bankës i thuhet banga ,  ku shprehur zavendësohet me dhprehur , ku fjalia në metra shkruhet së bashku nëmetra etj . FOL.mk