SHA EMV më 16 mars 2023 prodhoi 17.448 MWh energji elektrike, e cila është e dedikuar për amvisëri dhe konsumatorë të vegjël, si dhe për nevojat për furnizime shtesë për shkollat, industrinë ushqimore dhe subjekte të tjera jetike shtetërore.

Në termocentralet janë prodhuar 10.269 MWh, ndërsa në hidrocentralet dhe në parkun e erës të Bogdancit janë prodhuar 7.179 MWh.