banka popullore e RM

Shtyllat e aktiviteteve të Bankës popullore do të jenë përcaktimi për ruajtjen e inflacionit të ulët dhe të qëndrueshëm përmes një strategjie për ruajtjen e kursit të qëndrueshëm të denarit kundrejt euros, ruajtjen e qëndrueshmërisë financiare si element përbërës i qëndrueshmërisë makroekonomike që është parakusht për realizimin e rritjes dhe prosperitetit ekonomik.

Kjo është theksuar në seancën e sotme të Këshillit të Bankës popullore të Republikës së Maqedonisë (BPRM) në të cilën është miratuar edhe Plani strategjik i BPRM për periudhën 2017 – 2019, transmeton Telegrafi Maqedoni.

“Plani strategjik për periudhën 2017 – 2019, paraqet vazhdimësi të qëllimeve paraprakisht të përcaktuara strategjike në sferën e përcaktimit dhe zbatimit të politikës monetare dhe përkrahjes së tregjeve financiare, menaxhimit me rezervat devizore, ruajtjes së qëndrueshmërisë financiare, statistikave dhe veprimtarisë hulumtuese, njoftoi BPRM.

Këshilli në seancën e sotme e miratoi edhe Programin hulumtues për periudhën 2017-2019.

“Aktiviteti hulumtues i BPRM në periudhën 2017 – 2019 do të jetë i drejtuar kah sferat të cilat janë me rëndësi për realizimin e qëllimeve të saja themelore dhe të tjera dhe për përforcimin e kapaciteteve institucionale. Hulumtimet e parashikuara duhet ti japin përkrahje procesit të vendimmarrjes, të kontribuojnë në funksionimin më të suksesshëm të Bankës popullore dhe në ballafaqimin me sfidat e ardhshme. Njëkohësisht, hulumtimet dhe analizat e parapara duhet të kontribuojnë edhe drejt modernizimit të mëtutjeshëm të funksionimit të Bankës popullore dhe përgatitjes për pjesëmarrjen e ardhshme në Sistemin evropian të bankave qendrore, theksojnë nga BPRM.

Këshilli i BPRM, në bazë të renditjes dhe dinamikës së paraparë të aktiviteteve, e miratoi edhe Vendimin për lëshim në përdorim të monedhës për qëllime koleksionimi. Kjo monedhë është me apoen prej 100 denarësh në sasi prej 7.000 copë.

Këshilli në seancën e sotme ka shqyrtuar edhe çështje tjera në kompetencë të tij.