Njësia e Parë Zgjedhore i përfshin komunat Çair, Aerodrom, Qendër, Karposh, Kisella Vodë, Makedonski Brod, Saraj, Sopishtë dhe Studeniçan.

Në Njësinë e Dytë Zgjedhore janë Shuto Orizarë, Gjorçe Petrovi, një pjesë e komunës Çair, Çuçer Sandeva, Haraçina, Buteli, Gazi Baba, Kumanova, Likova dhe Nagorniçani i Vjetër.

Në Njësinë e Tretë Zgjedhore do të votojnë banorët e Shtipit, Çashkës, Çeshinovë-Obleshevë, Berovë, Dellçevë, Gradsko, Ilinden, Karbinci, Koçanë, Kratovë, Kriva Pallankë, Kumanovë, Llozovë, Makedonska Kamenicë, Pehçevë, Petrovec, Probishtip, Rankovc, Nagorniçan i Vjetër, Sveti Nikollë, Veles, Vinicë, Zelenikovë dhe Zërnovc.

Njësia e Katërt Zgjedhore i përfshin Manastirin, Bogdancin, Bosilovën, Demir Kapinë, Dojranin, Gjevgjelinë, Kavadarin, Konçen, Krivogashtanin, Mogilën, Negotinën, Novacin, Novo Sellën, Prilepin, Radovishin, Rosomanin, Strumicën, Vallandovën dhe Vasilevën.

Një pjesë e banorëve të komunës së Manastirit do të votojnë në Njësinë e Pestë Zgjedhore ku gjithashtu janë komunat Qendër Zhupë, Dibër, Debarc, Demir Hisar, Dollnen, Lërçovë, Kribogashtan, Krushevë, Ohër, Pllasnicë, Resnjë, Strugë dhe Vevçan.

Njësia e gjashtë zgjedhore i përfshin Zhelinën, Bodovinën, Bërvenicën, Dibrën, Gostivarin, Jegunovcin, Kërçovën, Mavrovën dhe Rostushën, Tearcën, Tetovën dhe Vrapçishtin.