Qeveria Maqedonisë planifikon të huazojë 75 milionë euro nga kreditorët vendas. Mjetet do të sigurohen nëpërmjet bonove të letrave me vlerë.

Është planifikuar që 54 milionë euro të sigurohen nga aksioni i regjistrimeve shtetërore me afat për parashtrim për një vit, kurse 21 milion euro nëpërmjet aksionit të obligacioneve shtetërore me afat për kthim prej 2 deri 15 vite.

Shteti nesër do t’i shpaguajë sipërmarrësisë borxh me vlerë të njëjtë parash si borxh i planifikuar.

Përfshirë vitin 2016 niveli i borxhit publik arrin 50,1 % të bruto-prodhimit vendor ose më shumë se 4,7 milionë euro.